Om oss

Informasjon om Stavassdalens Venner

Stavassdalens Venner

Stavassdalens venner er en frivillig og ideell forening som skal drive og utvikle Stavassgården som et område for friluftsliv, historieformidling og arrangement. Foreningen skal arbeide for et enkelt og naturvennlig friluftsliv og arbeide for å ivareta kulturlandskapet på Stavassgården. Foreningen skal aktivt samarbeide med Brurskanken Turlag i forhold til drift og utvikling av Stavassgården

Bli medlem

I samsvar med vedtektene, § 3, kan alle med interesse for området bli medlem av «Stavassdalens venner».

Medlemskapet følger kalenderåret og koster kr 200 pr person.

Gjennom medlemskapet støtter man opp om det arbeid som foreningen «Stavassdalens venner» utfører. I tillegg gir medlemsskpet rettigheter til leie av Stavassgården til lave priser.

Det er ikke knyttet plikt til å utføre dugnadsarbeid selv om man er medlem av foreningen.

Dersom du ønsker å bli medlem av «Stavassdalens venner» så innbetaler du kr 200,- til kontonummer 45302966838 , Stavassdalens Venner v / kasserer Are Halse, 8680 Trofors.

Vedtekter for «Stavassdalens venner»

Gjeldende fra 08.12.05

§1 Navn
Foreningens navn er ”Stavassdalens venner”.

§2 Formål
Stavassdalens venner er en frivillig og ideell forening som skal drive og utvikle Stavassgården som et område for friluftsliv, historieformidling og arrangement. Foreningen skal arbeide for et enkelt og naturvennlig friluftsliv og arbeide for å ivareta kulturlandskapet på Stavassgården. Foreningen skal aktivt samarbeide med Brurskanken Turlag i forhold til drift og utvikling av Stavassgården.

§3 Medlemskap
Alle med interesse for området kan være medlem av ”Stavassdalens venner”.

§4 Årsmøte
Øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes i mars måned. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 30 dagers varsel. Innkalling skal angi de saker som skal behandles i årsmøte.

Årsmøte behandler:
– valg av møteleder
– møteinnkalling
– årsmelding
– regnskap
– innkomne forslag
– kontingent
– budsjett
– valg

Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de frammøtte som er stemmeberettigede.

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall, og kan foretas på et ordinært årsmøte.
Årsmøtets beslutninger protokolleres.
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevd eller når minst ¼ av medlemmene kommer med skriftlig krav om det.

På årsmøte har alle enkeltmedlemmer stemmerett.

§5 Styret
Styret består av 5 medlemmer med 2 varamedlemmer.

Styret velges for 2 år og skal bestå av leder, nestleder, sekretær, kasserer og et styremedlem. Styret er beslutningsdyktig når over halvparten av dets medlemmer er til stede.

Brurskanken Turlag tilbys å stille med to representanter i styret. Representanter fra Grane kommune og grunneier Statskog kan delta på møter med tale- og forslagsrett.

§6 Kontingent
Årsmøte fastsetter årlig medlemskontigent.

§7 Valg
Årsmøte skal velge:
– leder
– fire styremedlemmer: (nestleder, sekretær, kasserer, og et styremedlem)
– to varamedlemmer
– to revisorer
– valgkomite på tre medlemmer og en varamann.

Alle valg skal skje skriftlig, hvis det foreligger mer enn ett forslag, og dersom minst ett medlem forlanger det.

§8 Medlemsmøter
Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres i god tid.

§9 Arbeidsgrupper
Styret kan opprette særskilte arbeidsgrupper. Disse grupper må innordnes under foreningen. Alle vedtak må godkjennes av styret for ”Stavassdalens venner”.

§10 Oppløsning
Oppløsning av foreningen kan bare vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte med ¾ flertall av de frammøtte, etter at forslaget og dette er satt opp på saklisten og kunngjort for medlemmene minst en måned før årsmøtet.

Det samme møtet bestemmer hvordan foreningens midler skal disponeres. Ved oppløsning av foreningen skal Stavassgården med tilhørende forpliktelser tilfalle Brurskanken Turlag, eller en annen forening tilsluttet DNT. Et eventuelt overskudd går fortrinnsvis til lokale friluftsformål, noe møtet beslutter.

Styret i Stavassdalens venner består av:

Leder Kjell Arne Bekkevold 95168879
Nestleder Bjørn Ivar Lamo 41419425
Kasserer Are Halse 91179802
Sekretær Bente Arctander 93270453
Styremedlem Bendik Lamo
Vara til styret Martin Håker 90235940
Vara til styret Johanne Johansen 99791746
I tillegg har Brurskanken turlag oppnevnt
Styremedlem Anne Krutnes 99290091
Styremedlem Stian Rystad 95018513
Leder Kjell Arne Bekkevold 95168879
Nestleder Bjørn Ivar Lamo 41419425
Kasserer Are Halse 91179802
Sekretær Bente Arctander 93270453
Styremedlem Bendik Lamo
Vara til styret Martin Håker 90235940
Vara til styret Johanne Johansen 99791746
I tillegg har Brurskanken turlag oppnevnt
Styremedlem Anne Krutnes 99290091
Styremedlem Stian Rystad 95018513